Efikasnija lokalna samouprava
( .. a imaš li koga gore u Zagrebu??)
HSLS vidi, važan uzrok neučinkovite lokalne samouprave u njenom formalnom razvlašćivanju i udaljavanju od tokova novca, u centralizaciji ustroja države i stvaranju vaninstitucionalnih centara odlučivanja u gotovo svim područjima života. Naravno da ne amnestiramo smotanost i nesposobnost sadašnje Gradske vlasti u rješavanju nagomilanih problema.
HSLS će se na državnom nivou, zajedno sa drugim strankama, zalagati za izmjenu zakona o lokalnoj samoupravi u cilju dobivanja veće samostalnosti i ovlasti pri odlučivanju u bitnim životnim pitanjima te za preraspodjelu proračunskih sredstava u korist Grada.
Infrastruktura - preduvjet razvoja
( .. .mjenjam automobil za magarca)
Postojeća infrastruktura je danas ograničavajući čimbenik razvoja ovih prostora. Rezultat je očita gospodarska stagnacija te demografsko osiromašenje, posebno izraženo na otocima. HSLS drži da bez razvijene i moderne infrastrukture, usklađene sa principima čiste okoline i zdravog življenja, nije moguć daljnji gospodarski razvoj te demografska revitalizacija. Prioritet moraju imati projekti koji najbrže pridonose gospodarskom i demografskom razvoju.
Usklađen prostorni razvitak
( meni most, tebi kost)
Dosadašnji razvitak Županije i otoka pokazuje da ne postoji osmišljen i ravnomjeran koncept razvoja, usklađen sa prirodnim i ljudskim resursima. Držimo neophodnim, uvažavajući dosadašnja pozitivna i negativna iskustva, uvažavajući prirodne i ljudske resurse, na znanstvenim načelima utemeljenim, izraditi i donjeti prostorni plan Županije dubrovačko-neretvanske a time i otoka Korčule. Ovim činom treba jasno utvrditi gdje se i što može graditi, kako i što obnavljati, jednostavno u kom smjeru i kako razvijati ovaj prostor.
Prirodna baština i čovjekovo okruženje Socijalni liberali zagovaraju "ekološki održiv razvitak", razvitak koji zadovoljava potrebe današnjice a ne ugrožava mogućnosti budućih naraštaja da zadovolje svoje potrebe. Težnja za profitom te kratkoročne razvojne vizije, često rezultiraju gospodarskim promašajima, požarima, ekološkim polucijama, ugrožavanjem drugih prirodnih vrijednosti, što j esječa grane na kojoj sjedimo.
Otok - zašto ne?
(..Kupite si brod pa se vozite)
Politika današnje vlasti, bilo državna ili regionalna je otoke uglavnom zanemarila i pomalo zaboravila. Nedovoljna ulaganja u infrastrukturu i gospodarske potencijale dovela je do iseljavanja otočana, te propadanja stečenih gospodarskih i kadrovskih resursa. HSLS će se na državnom i regionalnom nivou zauzimati za sveobuhvatnu promjenu postojećeg tretmana otoka u razvojnoj strategiji i infrastrukturnoj politici. Svim ekonomskim i zakonskim instrumentima potrebno je poticati revitalizaciju i razvitak otoka te motivirati ljude za ostankom na njima.
Prema tržišnom gospodarstvu
( ... susid, u koliko si nadzornih odbora??)
Puna sloboda privatnog poduzetništva je temeljno načelo slobode pojedinca. Držimo da je tržište i samo tržište, uz minimalno uplitanje države poradi negativnih socijalnih i ekoloških posljedica, glavni regulator dinamike razvoja ovog prostora. HSLS neće sugerirati ili određivati smjerove, oblike i sadržaje gospodarskog života, utjeccati na investicijsku politiku, jednom rječju mješati se u nadležnosti i odgovornosti poduzetnika.
Turizam
(Kad će više doć to lito!)
Posljednje desetljeće na ovom prostoru je evidentna stagnacija, pa čak i nazadovanje turizma - vodeće gospodarske djelatnosti. Uz objektivne uzroke, držimo da je ovakvo stanje dodatno opterećeno brojnim slabostima unutar turističkih čimbenika, počevši od turističkih poduzeća, općina i gradova, turističkih zajednica, komunalnih i javnih poduzeća, i dr. Današnji turizam nije međunarodno konkurentan, nedostaje kvalitetnih inovacija, izvornog i tradicionalnog identiteta, marketinške strategije, itd.
HSLS se zalaže za razvitak malog poduzetništva u svim djelatnostima koje formiraju turistički proizvod, za definiranje turističke politike koja promovira turistički proizvod održiv na duži rok uz uvažavanje zaštite prirodnih, kulturnih i stvorenih turističkih resursa, za razvitak turističke kulture, turističkih zajednica, za razvitak do sada malo iskorištenih oblika turizma poput seoskog, zdravstvenog, kongresnog, a koji pridonose produljenju turističke sezone.
Obiteljsko poduzetništvo i obrtništvo
(... Tata reče, sine otvori butigicu zaboravi motičicu)
HSLS smatra da je obzirom na tradiciju i potencijalne proizvodne mogućnosti, obiteljsko gospodarstvo optimalan model organizacije. Poljoprivredna gospodarstva, ribarska i marikulturna djelatnost, obiteljski ugostiteljski i smještajni objekti, obrtnički pogoni, od izvanredne su važnosti za usklađen razvitak, urbanizaciju naselja te promjenu negativnih demografskih trendova. Hrvatsko zakonodavstvo mora prikladnim mjerama pridonostiti razvitku produktivnog obiteljskog gospodarstva i poduzetništva.
Socijalna sigurnost
( ... gdje su nova radna mjesta u Gradu?)
Danas je socijalna slika ovih prostora više nego loša, veliki broj nezaposlenih, bezperspektivna mladost, siromašni umirovljenici, što ima za posljedicu porast svih vrsti asocijalnog ponašanja, alkoholizam, narkomaniju i razne vrste kriminala. HSLS smatra da je građanin odgovoran za vlastitu socijalnu sigurnost te socijalnu sigurnost osoba za koje je dužan brinuti. Hrvatska država mora jmačiti svojim građanima minimum prava definiranim socijalnom poveljom Europske zajednice, brinuti se o građanima koji to nisu sposobni samostalno; ugroženja djeca, starci, osobe pod starateljstvom, invalidi, nezaposleni i nesposobni za rad.
Zdravlje - temelj života
(. njima novci, a ti kupi što ti treba!)
Nažalost, što zbog nedostatka financijskih sredstava te zbog loših zakonskih riješenja, svjedoci smo sve težeg stanja u hrvatskom zdravstvu, što se negativno odražava na kakvoću zdravstvene preventive i liječenja. Jedno od osnovnih načela HSLS-a je osiguranje svom stanovništvu osnovne zdravstvene zaštite.
Zdrav duh u zdravom tijelu
(. doma sadim kupus, .. je li to sport?)
Sport ima iznimno značenje u životu čovjeka, pojedinca i zajednice, i važan je čimbenik u odgojnom, zdrvstvenom, rekreativnom pa i promiđdženom smislu. HSLS posebno smatra važnim reafirmaciju sportova i rekreacije na moru, za što na ovim prostorima postoje neophodni, tehnički, ljudski, pa i tradicionalni preduvijeti.
Obitelj - smisao zajednice
(Tata, mama i sve manje djece)
HSLS drži da je obitelj temeljna jezgra zajednice. U današnjim uvjetima vidimo većinu obitelji opterećenih frustracijama, neurozama i agresivnostima, otuđenju od djece, što ne doprinosi zdravom razvitku pojedinca a time i zajednice. Smatramo da hrvatsko zakonodavstvo mora težiše usmjeriti prema obitelji i pojedincu kao temelju zdravog društva, stvarajući im uvijete za nesmetan razvitak.
Kultura - izraz slobode i tradicije
(.. spališ knjigu, dobiš novu sa PDV)
Tradicionalne kulturne vrijednosti te kvalitet kulturnog življenja su se, nažalost posljednjih nekoliko desetljeća, izmjenili u negativnom smislu, a ni zadnjih godina trendovi nisu bitno drukčiji. Dubrovnik i Korčula dokazuju iznimna kulturna dostignuća na čijim je tradicijama nužno jačanje vlastitog kulturnog identiteta i njegove sukladnosti s europskim standardima. HSLS se zauzima za individualizaciju kulture, za reafirmaciju svih kulturnih vrijednosti, veću otvorenost, pomlađivanje i inovativnost u radu kulturnih ustanova, novčano i moralno poticanje svih oblika kulturnog stvaralaštva, umjetnika i kulturnih djelatnika.
Obrazovanje - ključan razvojni čimbenik
( ... kopaj dublje, bit će 2.)
HSLS se zalaže za liberalizaciju školstva, na način da odgojno-obrazovne ustanove budu religiozno, ideološki i politički neutralne i neovisne. Sva djeca, bez obzira na imovno stanje, moraju na početku imati podjednake mogućnosti za razvoj intelektualnih sposobnosti. Držimo da se materijalni položaj zaposlenika u školama mora poboljšati, a s time i njihov doprinos ukupnoj učinkovitosti i kvaliteti obrazovanja.
Vjera - pravo pojedinca i vjerskih zajednica
(... u ime oca, sina i ... Zna SE)
HSLS smatra vjeru najstarijim izrazom duhovnog identiteta pojedinca te integralnim dijelom kulturnog i običajnog bogastva naroda. Iskazivanje bilo kakvog religijskog ili nereligijskog opreddjeljenja smatramo voljom pojednica ili zajednice te im to ne smije biti onemogućeno. Zastupamo dosljedno poštivanje principa odvojenosti crkve od države.
Mediji
(... daj ne mogu ti to objavit, znaš da se oni neće složit)
Temeljno načelo liberalne demokracije svugdje u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, treba biti sloboda javnog informiranja. Istinsku demokratizaciju, danas nije moguće ostvariti bez neovisnih i svugdje dostupnih medija.