Korcula.NET  >  History index > Jerko Didović Rade
Dnevnik mornara Austro-ugarske mornarice
Jerko Didović Rade iz Postrane (Žrnovo - otok Korčula)
Zapisao i obradio: Frano Cebalo, Žrnovo

(Jerko Jerolim Didović rođen je 1870. godine. Dnevnik obuhvaća period od rujna 1892. do travnja 1894. godine. Ovdje objavljen prepis je istovjetan originalu, kako je zapiso Jerko. Dnevnik se čuva u obitelji Didović Rade u Žrnovu. Radi lakšeg razumjevanja dnevnik je obrađen na književnom hrvatskom jeziku. --> Putovanje Saidom

Dnevnik
Viaz od Saide

kojaje partila iz pole na 1/9, 92 Zaau Straliju   partili za Porto šaid  imali sve dobra brime namale vitre u krmu samo 2 dana imalismo fortune djedan dan udalmaciji defora izule groše a drugin put u kulfu defora na visu i došlismo nakon28 danah u porto Šaid sve na jedra bez ikakove štete samo štosmo izbubili jednog marinera imenom krapnar na kav santa marije ito kad je meća lok tusmostali dosta brimena dok smoga tražili i odma smo braciali i ingajali bjidra isto sve zaludu kad je njega morebit riba izila tunismo stali nego dva dana uzeli štoje od potrbe i partili smo otuda za Zvec i prošlismo štosu prosikli to je brate čudo gledati koju dajinu dajinusu tako prosici i koji veliki tu brodi pasaju ima dujine od porta sajde do zveca 98 mijah isto u zvec nismo stali nego 2 dana ukrcali smo karbuna i ostalo što treba tu je svit sve crn a malo obučen otuda kad smo partili komandat je zapovida manovru koju smo učinili kad smo partili put Adema i hodili smo na jidra do polovicu crjenega mora jer smo imali vitar u krmu potemu moru se nevidi ništa nego samo dupina puno i tuje velika vrućina a od polovice puta smo užegli makinu i došli smo nakon 15 danah u adem imali smo pilotu priko svega crvenega mora tu smo stali 4 dana ukrcali karbun i provižjunih što je potriba a dajina je od zveca do Adema 1350 mija U Ademu je svit crni i ni malo obučen sporki da se ne more više bile su tu urlabe alinije ništa lipo vidit u mistu ukrcali smo samo volovah 20, ali nisu kako naši imaju nikakovu gobu kao deve isto tako i ovce su kurijoze otoka smo partili za Bumbanj preko indiskoga oceana kie dugo 1800 mija hodili smo iz Adema 5 danah na makinu pak smo otvorili jidra i hodili smo na jidra 12 danah i došli smo u Bbumbanj ubrzo jer smo imali sve dobar vitar Bumbanj jedno veliko misto čini 890,00 tu ima dosta komerča od brodih grad jest nalipen mistu ima se što vidit ali sve zaludu kad je svit crn i gol aodovih crnih imaju jadno male kuće onjoj ima svake trgovinu u njoj spava prodava parićaje za jest nije toliko skupo ali je vino skupo po 120 litra abira 80 soldih tu smo stali 14 danah dohodili su konsuli Austriaki iglezi Amerikani itu smo pucali za pozdravjati otuda smo partili za kolunbo do Kolunba smo stali arivat 17 danah sve smo na jidra hodili tuje povidit zemju jerje ravna svelipavoća i vode a grad nije tako daje lip nego uritko aisto judi crni itusmo vidili jedeoga čovika od kotora štoje bi uteka iz novare kad je bila ovde a ovde je veliki porat avelikin mul od kamena od svetogaroka do uselo do male gospe i tu smo stali 4 dana a peti dan smo partili put za Kalikute i kad smo partili nakon 3 dan nasje u hvati jedan fortunal tako da smo hodili Na same gabije baše 2 dana i dvi noći odaz je učinila bonaca i užegli smo makinu i hodili smo na makinu 24 ure pak smo jopeta učinili jidrai došli smo do do blizu porta pak smo opeta hodili na makinu jedan dan i jednu noć i osvanuli smo 80 milja od kraja i tu smo našli pilotu tu seje ukrca i onda smo hodili dobanka od fiumere alije abila voda kalala za proći banak i zato namje valjalo čekat do sutra dok je krešila voda i kad je krešila onda smo išli unutra i tu kad smo došli unutra hodili smo unutra 80 mija kroz riku a sve je ravnina i bošak i voća svake životinje tuse radjacukar kafa rizi i svako drugo dobro od svita kad smo došli pod grad nećuvan reć dajinaima kako od kneža Do punte od raznića tu nebi nigdi Naša kamena svs samo zemja i tu smo stali petnajest danah imalismo dvinedije misu na brodu tuje baš lipota za gledati i tu smo hodili ujedan žardin disu svake zviri od svita i svake ptice tu je dosta patrijotah dohodilo knama se razgovarat tu okolo grada ima antike stvari i kad bi iša šetat po pojani usud bi vidi učinjene konje od kamena i na njemu kako mendažije ki su poprin bili Pak smo partili iz Kalikute za singe port

kad smo bili na cimi od rike jopeta namje valjalo surgat dokle kreši voda i došli smo u Singeprt na 4/2 i tuje Dosta Velikin grad i lipo i tu su judi kinezi tu imaju kose sve dozemje i tusmo stali 4 dana otuda smo Partili Za Bankok

kad smo partili imalismo vitar sve u krmu i stalismo za doć od Singeport do Bankoka 17 danah u bankok kada smo došli stali smo na vodi daleko od mista 15 mijah jer nismo mogli bližle doći tu dismo stali nije bilo na 9 metrih vode tu smo stali 8 danah za uredit brod opiturat inapravit sve štoje bilo potriba itusmo isto stali kako dasmo u portu pak smo partili Za Bataviju stali smo arivat 14 danah ubataviji smo stali 7 danah i tu je lipin porat učinjen manije grad blizu hodilismo ferovijon nikoliko menutih dograda a u portu isto ima dosta kucah i magazini di brodovi izkrcaju i fabrike keradu zabrode aljudi tu nisu tako ruzni kako u prviman mistiman maisto nisu dobro bili pak smo otolek partili zaSarabaju do ovega mista smo stali 8 danah ali nismo bili u mistu niti znamo kakoje to misto jer je bila utemu mistu velika nemoć nego smo bili fermali pojednu muntanju i tusmo stali 9 danah i tusmo vidili nadvitri muntanje digori obdanu dim aunoći plamen i tu smo ukrcali provište dosta ali jako erjave galetesu bile unikiman vaziman odlame smrdilesu dajih niko nimoga jisti otalekad smo partili preko velikoga oceana Za Australiu

Za misto Albanie i Sarabaje do albanie je dujina 2800 mija befeluje bilo za proć to u 32 dana A mi smo Prosli u 35 danah svesmo imali lito d pet šest danah nego smo partil iz Sarabaje aovoću upisat dase mogu digod spominjat kad smo bili u Sarabaji justo velike Stemane uvelikin Petak smo jili meso u bilu Subotu smo krcali karbun ana velika Uzma smo priko Oceana kadsmo bili u trideset ipet danah nismo nigdi vidili kraja nego more i nebo nadnami imali smo sve velike fortunale tako dasmo dosta puta spomenuli ioca imater kad binas vitar nagiba i cipa jidra tadas bi bila velika nevoja poć naarbur kanbijat icipano jidro kada bi sva kuverta bila puna mora

Zaviše danah senebibilo ništa parićavalo od velikih fortunalih kad senebi moglo hodit priko broda ne kladat tirele tako da nismo mogli nispavatone četire ure od velika mora nego vajalo stat na kuverti podažju pogromu siguravat sam srbe date more ne odnese tako nazdravju kad smo jeda dan opazili prvin kraj od australijetakoje svakemu malo srce seje uzveselilo tako smo došli uto misto koje se zove Albanie i tu nismo stali nego 2 dana doksmo ukrcali stoje odpotribei nismo smili izać nakra niko kakosmo došli iz bolesnoga mistatukalo binam kontomacija 40 dah akomandat to ni hoći nego smo partili odma za adelajde a doslismo u albaniu Na 7 / 5 partilismo na 10 / 5 dou Adelajde ima 100 mijah to smo prošli u 10 danah utomisto nismo fermali zasto smose bojali danismo još svršili kontamaciju negosmo dreto išli umelburne tali smo skupa d 20 danah pomoru Melborne je dosta velikin i lipin grad ima dosta zavidit lipote u ovo misto je uovodoba zima ovde je isto kako unaska okolo bozića au maju misecu ovamo trgaju to je bilo ovde na 1/6 smo našli dosta freška grozja u melborne smostali 33 dana jer smo načinjali makinu štosmo bili slomili pomoru kad smo hodili namakinu tu su bile urlabe i podva puta ali bilobi iviše mali kako smo bili akostali prid mul jedan dervenin tako bili u noći mari neri sami bizali vanka kakoje lipin grad bibi svak žudi ići vanka ilipin judi i žene sveod ingleskega roda danima nasvitu lipje krvi do ingleze itako bibili unoći bižali i stalibi vanka doklibi imali soldih pabise vratili pabijihodma stavili u arest idezgradava i zato smo ufatili velikin kaštig 8 judih je uteklo kojih više nesmiju nikada doć doma zašto su dezertirali za uvike a u isto misto smojih izkrcali 5 bolesnih i tako nakon 33 dana partilismo za Sitne od melborna do Sitne smo stali 8 dana pomoru i pomoru nas je opeta ufatila jedna dezgracija jer namje umro jedan mariner tako Zvan imenom marinović rodjen iz brača iz milne mista i nemoć koja ga je ufatila nije moga živit nego 10 menutih toje bilo večer okolo pete ure justo smo činili manov onje istinbi nafokmastu na masri i kad se je doli kala subito je umri i drzali smo ga na brodu 24 ure opose kako ga nismo mogli izkrcat na kraj zaštoje bilo rgiavo vrime i bili smo daleko od kraja i tako smo ga šasili izmedju dvi brande i bacilismoga na štojerbot priko barkariza to namje sasivim teško bilo gledati svoga brata umore baciti o Sitnoj istovelikin grad ilip ist kako Melburne i čeljad isto lipa kako u melborne a porat je sasvin velik ilip u Sitne smo došli ne 1/7 miseca a partili smo na 16/7, 93 alitu nismo bili na urlabe zato i ne znamo kako j e sve jer kad smo bili na melborne kako san prin upisa čapali smo velikin kaštig od komandata nego jedan večer 7 marinerih uzeli su jalbot išli su nakraj su se izkrcali a kajić su navukli na kraj istalisu na kraju dva dana i dvi noci pak su došli na brod i bili su svi marineri od prve ikad su bili nareportu svi su išli dezgradirani ićapali su svakin početira miseca bordrešta tako isto su 4 utekla kada su vodili oficire na kraj ali ota 4 su 1 ufatili pulicijoti i dovelisuga na brod ucivilu a dva druga su škanpala itinj potli bi u befelu ičapaje 1 godinu depju servicija i 4 miseca arešta i Sitne smo partili za Novu Zalandu i stali smo pomoru 17 danah mali smo bili prije fermali u jedan dezertin porat za 1 dan i 2 noći i tu smo imali rgiavio brime stali smo na ankori i tako od velike sile od vitra namje slomilo ankoru agrad dismo bili u novoj zolandi zove se Auklant i tu smo stali 10 dana u tu nije bilo urlabe zašto seje boja komandat da mu ne uteču marineri i grad je isto lip dase nemore lipšjin i porat i zemja nenego lipota gledat pak smo od auklanda partili za put Naumee i dugo je do naumee 1000, mija u befelu je bilo daimamo doć za 10 danah a stali smo smo 11 danah to je misto Francezovo misto nije još mnogo veliko kazali su nam da nima nego 10 godinah da je poče ovaj grad i tu su bili judi ki su dosli mali ima icrnih dosta ki su odde od kad je god svit er su bili divji ad je dosa Franceskin svit onda su se ovi crni šnjiman uzpitomili i Francez štogod ima areštantih u njegovu kraljestvu svih je dove za snjima fatigati zaučinit velikin grad kako su nam kazali da ima areštantih 9000 ovde smo stali 10 danah odovlek smo partili za nove hebrinde nismo stali nego 4 dana pomoru došli smo na prvin škoj i tu smo isli ujedan porat i unutra smo nasli jednu malahnu kuću a na toj kući di vije Francenskin brjak porat je dosta velik a pokraju velikin bošak tako da nemože nijedan čovik tudar hodit dohodili su okolo broda judi skraja unikakvim čopulicamtin je svit vas divjin astoju u tem velikem bošku sve uspod zemju hodili smo mi n soficijaliman i profesuron pokraju ali smo bili svakin oružani tu smo mirili porat i kraj i dubinu mora tu smo stali 3 dana odasmo partili za drugu izulu i stali smo pomoru 2dana i došli smo u drugin porat tako isto kad smo dosli unutra naslismo kao u prvomu jednu kuću i na njoj brjak Francezi i jedan brod prikrajen štosuga ovi crni judi zarobili i ubili kipojkin je bi na njemu isto smo sve mirili uovemu portu ka iuprvome istosu divji kako i u prvemu i stali smo 5 danah pak smo partili za tretu izulu brodili smo 8 rurih namakinu pak smo dosli izume dvi izule i tu smo fermali kad smo došli nismo vidili nikoga a kad smo surgali ankoru ujeda čas iz boška izkakalo na stotine tijudih divjih odma idu u čopulicami put broda epotli smo i tu našli jednu fameju od Francezih judih eovi judi nimaju ništa nasebi obučeno nego solo kurac omotan nikovon koron odstabla

u ovemu Portu smo bili namalu Gospu 1893 i sutradan Pomaloj gospi je hodilo nakraj 60 marinerih isnjiman oficijali i nosilisu prasace imanjazu sobon konservu ipojednu botilijute zapit i svakin svoj fuzil i po 40 Patronih istali su cilin danivratili suse svi zdravo

Pak smo partili na 10/9 ujutro Na 6 urih namakinu za 4 ižulu a na 11 pripodne smo arivali i surga u ovemu portu smmo nasli jednu kuću injanjo ingleza berjak i danasuovemu portu na 10/9 smo primili novu muniti Našu što je došla otuda jer smose čudili kakva je ovaj Porat se zove San pjertra Iovde je izhodilo 25 marinerih išnjiman oficijali isto oružani svaki svojin fužilon i po 40 patronih i tako su stali vazdan I partili smo iz ovega porta Na 13/9 ujutro na šest urih namakinu za petin porat uovu istu zemju hebrinden ovin petin porat se zove spirita santo tu smo ujutro Partili na 6 urih namakinu Arivali smo istin dan za jedanajest urih itusmo surgali itusmo stali 2 dana pak smo partili ća i hodili smo dvi ure dopod jedne velike muntanje itusmo solo učinili mašine alt masurgali nismo nego smo stali doklije bi Profesur vanka skaićen i su šet marinerih pak smo partili za santa kroze utu izulu smo arivali brzo jer smo imali sve vitre ukrmu i kad smo dosli tu ujedan lipin porat masve bošak a kad smo bili u portu još nismo bili ni surgali adošlo je okolo na više za stotina judih divjih učopulicami goli i nosu voće ma nedadu zanijedne solde nego za faculet oza stracu zakoja druga stvar inosu svakin unosu ušiman od kosti nikakove rećine i tu smo oatali 2 dana pak smo partili za salomon u 4 dana smo arivali salamun kad smo došli i i surgali i tu nije bilo puno Divjih judi nego jedna fameja od inglezih itu je lipin Porat i bošak velikin asvakega voća ima pobošku a najviše nikakovih orahah kisu kako balote ina unjemu nika voda kaje lipa kako lemunada zapit tuje odma i popodnevu 13 marinerih nakraj išnjiman jedan oficijal i profesor amin smo sutra dan odma partili za drugin porat ma jadno ublizu a ti štosu išli nakraj oni imaju doć knaman pogori u drugin porat ati inglez što utemu portu stoji onjin služi za pilotu kad smo partili otolek na 7 urih ujutro arivali smo uti drugin porat na 3 ure popodnevu i tu kad smo surgali tu ima dosta divjih judih u nikakoviman kućicamin o trave a port tako lip da od nikle nemore vitar velikin isto kako dasu lokve pak su dohodili divji knaman nabrod i ženske nnjihove i oni goli solo ume noge imadu pokriveno snikakovon koron od derva a viduin se sise i nimaju vlasih na glavi isto kako ni muški to nije nego karitad gledat takin svit živinski a marinere što smo bili ostavili u drugemu portu došli su knama subito sutra dan kadsmo došli udrugin porat svi mokri icipana roba nannjiman od velika boška pak su pripovidali da su cilin jedan dan hodili kroz jedan dola aute dolcu sve ide ziva voda dain je bila do prsih i sve ih je vodi jedan divjin ki je kaza put a inglez hodi snjima sve dona brod ovo je bilo na 29 setenbra 1893 Pak smo partili izovega porta Na ultim od setembra popodne Na 2 ure i po za drugu ižulu Pak smo arivali za drugu ižulu Na 1 otonbra na 3 ure popodne 1893 ujedan Porat tako lip kud smo ulizli vrata su uzka dane more pasat više od jedan brod aunutra uportu sila jest široko inigdi nima mrkente nego sve bošk dokraja dase gran uvodu kvase nebi niko reka daje more nego daje voda daj kogod lokva utuje bilo divjih judih pak smo partili Na 3 otonbra na 8 uri ujutro Za drugin porat arivali smo u tin drugin porat istin dan Na uru popodnevu A na 4 na svetega Frančeska je izhodilo vanka 14 marinerih sfuzilima išnjiman Profesor ijedan oficijal i stali su vazdan hodili su pokraju iskat kakve stvari kakove nima unas a isti dan je bila fešta nabrodu kakojebi Svetin Frančesko ibije tejatar nabrodu večer od šest urih pak do osam tako daje bilo narešeno nakuverti isto kako daje socij mali isto nismo imali nikakovega gušta kad nema nikakova svita nego nego bošak velikin i divje zviri isto kako upustunji Paksmmo partili iz ovega porta Na 5 otonbra okolo 3 ure popodne Arivali smo Na 6 to subito Sutra dan na podne Na drugu ižulu koja je dosta lipa vidit zemja i poje pokraj mora svakega lipega voća Pak smo partili iz ovega porta Na 8 otonbra ujutro na 8 urihidma smo učinili segel baji itako brodili smo najidra sutradan doosan urih pak smo naosan urih užegli makinu iarivali smo napodne udrugu izulu ito na 9 otonbra ovo je našestu ižulu dafermajemo zove sve izulese skupa zovu Salamun pak na 10 hodiloje vanka 12 marinerih i jeda soto oficijal ibili su isto oružani Pak na 11 pasaje jedan brod sutri arbura namakinjuje hodi justo večer na četiri ure cinilismo daće ulist uistin porat dismo bili mi kakoje pasa blizu porta ali ni doša u porat nego kako nas je vidi od maje ferma na vrata od porta odma je kapitan od njega kako je nas vidi uportu doša je knaman u kajiću atojebi inglez pakad je doša knama odma je udarala naša muzika zapozdravitga tu se je malo razgovara komandanton pak je išaća nasvoj brod iodma je parti ća evo ima 3 miseca danismo vidili nikakova broda nni pitomega čovika nego sve kako osudjenjaci i podivjima mistima i još ko zna koliko doba ćemo ovako

Pak smo partili iz ovega porta na 13 otonbra ujutro na nasedan urih a stali smo jednu uru arivat udrugin porat i tonaistu i tu kako ni bi porat nego smo bili fermali najednu puntu nismo dobro stali odma smo partili na 14 za drugin porat odma smo otvorili jidra to isto jutro pasaje blizu nas jedna kroveta igleza itusmo činili senjale i tako smo uspod tuižulu stali cili dan inoć činili klacualze tako sutra dan bila je nedija usto okolo jedanajeste ure smo zatvorili jidra i užegli makinu za poć u porat Arivali smo istin dan na uru podne i surgali i stali smo sve do sutra dan i partili smo na 7 urih tako smo hodili do pod jedne punte i tu smo solo fermali na makinu solo dok je hodi profesor vanka sjednim kaicem isušest marinerih pak smo arivali uporat na 18 istega miseca 1893 i tu smo dosta našli divjih judih i tu smo arivali na 2 ure ipo popodnevu partilismo iz ovega porta na 23 otonbra 1893 Za tare strace sovin istin vijažon još smo bili pomoru kad je prispi dan svi sveti da znate kusmo imali feštu da smo vazdan piturali brod itako smo provodili sve svete na 1 Novenbra ito das nismo činili nikakove fešte nego smo piturali vas brod četiri pet danah tako nasrid mora dise nevidi kraja na sve svete povazdan piturali 1893 pak smo na 9 istega ujutro na 6 urih zatvorili jidra aužegli makinu za doć u porat na isti dan smo kujedne lanterne nasrid kulfa za nepoć ponoći naprid kakosu kariki Tako smo stali do sutradani partili smo ujutro na 6 urih i hodili smodovečer ijopeta smo iznova fermali isto tako usrid kulfa dise nevidi nigdi kraja nego banki i pličina i tu smo stali tu noć i partili smo ujutro na 6 urih arivali smo u porat zvani torestrase istin dan na 1 uru popodnevu itu malodaje od porta našli smo jednu navu dije išla na dno solo su jon se arburi vidili i jedan mariner štonamje bi uteka u melburne evo nakon pet misecih je doša konaman u toreštrase bije for maister zvan stelcamer njoko i na 13 ovega dohodi je konsul i arivaje knaman na brod ituje bila velika fešta i pozdravjali smojih s kanuliman i mužikon i t smo iskrcali profesora u ovemu portu nismo ukrcali volovah nikakova mesa freška zapomoru a druge svake provište smo ukrcali dosta i partili smo izovega porta na 16 11/ 1893 ujutro na 6 uruh arivali smo uporatkise zove Aboina na 25Novenbra 1893, večer na 6 urih nije veliko misto maje lipin porat izapovida olandez Pak smo partili izovega porta na 3/ 12/ 1893/ za drugin porat utodoba smo pasali uzpod Liniju ujutro nadan blažene gospe od začeća itin dan jebila velika kiša toje bilo u petak na 8/12/ 1893/ tako smo jidrili naprid do 23 istega miseca s ujutro uzegli makinu kako smo došli ujedan tisnin kanal i tu smo vidili jedno misto ma nismo fermavali ijedan brod od gvere španjolski toje justo bilo u subotu prid bozić a vićete bit činili badnji dan umisto subotu kako je bi unediju danas na 24 unediju justo na Badnji dan činili smožežin jili smo menestre na uju posirenu drugo ništa tako smo i od novanta duve

Na badnji dan a ovoje 1893 ovosan bi zaboravi na petrov dan od ,93, justo smo bili pomoru od melburne za Sitne ti dan smo imali najveći fortunal potli u Sitne mije kaza marin belić ioni drugi oni su došli za nami u sitne i oni su imali velikin fortunal, a na božić bije uponedinjik bilo je vese vaše ajasan opra 4 bokuna robe i ruča san zajedno stipeton depolom zbulaton iz kučišća i bjelišom iz neretve govorili smo daće mo se spominjati dasmo zajedno ručali ito kasmo bogu fala pasali božić nasrid mora di se nevidi kraja godine 1893, tako smo hodili kadsmo bili blizu porta 3 dana svaki dan bismo bili večer surgali aujutro partili bili su veliki dažji i magline zato nije hoti komandat unoći hodit tako smo arivali u port kudat na 30,12,1893,iovde zapovida inglez, ana vodokršća su bila usubotu začinili feštu a mismo činili sić raigun godine 1894 Pak smo partili odovlek na 10 ovega istoga miseca u jutro na ,6, urih zadrugin porat Arivali smo udrugin Pora kise zove Singa pore ,Na ,18, 1, 1894, justo na podne ovoje drugin put dasmo uovin porat došli a na 22 istega miseca je arivala fašana uovin porat ona daje namin ablezan, pak smo partili iz porta ovega na 1, Veljače navižiju gospe kandalore1894, Arivalismo na 12, istega miseca uporat ki se zove Ponte Di galo ovu 12 danah pomoru kismo bili imali smo sve vitar ukrmu kako nikada, a partili smo ća Na,15, vejače istega miseca večer okolo četiri ure 1894, Za adem Arivali smo u adem na 17, Marča ajutro rano okolo, 3, ure uovemu smo portu stali velike setemane svakin dan smo jili meso samo uvelikin petak nismo nego pastu na uju i posirenu tako smo isto ina badnji dan oba dva badnja dneva Saidi 1894.

A partili smo iz adema na 25 marča na uzma popodnevu okolo 4 ure, 1894 Ana 3 aprila smo vidili planinu o sinaja dije mojsija dobi deset zapovidih i kud je posa priko izraelićanima priko mora pak smo arivali u Zvec na 4 aprila u jutro na 8 urih a partili smo istin dan na dvi ure popodnevu kroz kanal od zveca na 4 marča smo fermali za jednu noć u more dije bila Sodoma ina pet smo fermali isto u kanal a šest ujutro nismo mogli partit jer nam je bi brod sta na suho tako kaje krešila voda smo partili i arivali smo uport Sajd na 6 marča okolo 8 urih ujutro a istin dan večer je doša jedna fregada amerikana istalaje kraj nas dva dana paje partila a mismo partili na 16 marča 1894 Arivalismo ukrf na 12 maja upetak večer okolo 8 urih prid rusaje i tako smo činili rusaje u krfu u tu nam je doša befel ovanca nam je komandat i tri oficira to je jedan primotelent jedan likar i komesar adošli smo uovin porat jer nismo imali veće jist a partili smo na 15 istega arivalismo na 16 u boku a na osavnajest na jebi na brodu brat krajev i marina komandat a na 19 smo partili iz boke a 21 smo arivali u polu

jerko didović Rade Žrnovo postrana

 

1893 kad smo jidrili iz auklanda
Put Neumee
U to vrime je prispio dan
Velike gospe
I svetogaroka
Ovo pišen zaspomenu dasemogu
Ako bogda zdravje Spominjati
Kako san lipo pasa ove dvi fešte
Na veliku gospu smo jili slano
Meso ismrdiloje i na svetoga
Roka smo prali brande

 

 

- - - - - - - - - - - -

Nailjadu iosme stotine
Devedeset idruge godine
Justo to bilo na prvin setenbra
Kad se u poli spravjala partenca
Od krovete prigizdave Šaide
Koa ide zadaleke strane
Ukrcala trista Sokolovih
Austriakih mladih vitetovih
Kinikakova neimadu straha
Od nikakva nasvitu cesarstva
A svijesu serca junačkoga
I plemena austrianskoga
Sad ću ovde zapisati ime
Od našega prvog starišine
Ki je doša zapovidat Šajdon
A ti božja pomozi ga Majko
Svakin njemu nosiće močasti
On fregate kapiten Prislavni
Sad ostali drugi oficijali
To su naši dobri poglavari
Poimenu nećuvoih kazat
Nego samo prvog kapitana
Poimenu on se denik zove
Dobartije pomoziga bože
Sad nijedan neće se nasmijat
Kad je došla ura zaparćivat
Kad smo od bove cimu odrišili
Tad smo lipin pozdrav učinili
Tad partimo Priko sinja mora
Šajdon krilo siva sokolova
Jdrilismo tričetiri dana
Dok učini vitra iznenada
Tu kapetan sapuntanavlada
Sad skočite dica moja draga
I ćapate trcanule zvelto
Danam postli nebibili teško
Tada svakin skoči uz muradu
Za od mora sloboditi Šajdu
Kad smo bili kontra škoju od visa
Svakin viče zbogom Dalmacija
Zbogom osta naša domovina
Poimenu dalmaciomila
I u tebi bile golubice
Lipe naše gizdave mladice
Skima smo mladost sprovodili
I jubavi dosta učinili
Asad smo ih ostavili doma
I idemo priko sinja mora
Na defora kad smo bili mlita
Već se malo vidi dalmacija
Tad nam vitra učinilo dosta
Sve jidrimo suncu put istoka
Veće nigdi nevidise kraja
Pomozi nas gospe prigizdava
Jedan danak neznan kije bio
Nadaleko kraj se je vidio
To je punta od svete marie
Od lijepe zemje intalie
Tuvelika žalostnasje smela
Ka izgubismo jednog marinera
Poimenu krapner see zvao
Rodon biše od beča izgrada
Utopise Žalosnamu majka
Svasmo bili jidra ingajali
Skajićenga pomoru iskali
Zaludu je njega iskat bilo
Kad su ribe izili mu tilo
Tad komandat zapovida milo
Nakuvertu izajdite dico
Tu je svski proplaka od jada
Kad svojega izgubjeno brata
Tad smo jidra jopet otvorili
Ina prva jesmo zaidrili
Kad smo bili blizu prvog grada
Dije imala za fermati Šajda
Porto Sajd sezove poimenu
Baš namistu vidit le lipemu
Tu smo došli izdravo surgali
Naurlabe nisunas puštali
Tusmo stali dva bijela danka
Nismo dobro nividili grada
Parti šajda prigizdava grana
Priko jednog uzkoga kanala
Krozanj ide dvabijela danka
Dokle dojde dodrugoga grada
Ugrad bilin kad smo arivali
Tu iznova jopet smo surgali
Tu smo stali dva bijela danka
Nismo nitu izhodili vanka
Tusmo solo karbun ukrcali
I subito naprid parćivali
Zad partismo izpod zveca grada
Tad zapovid biod komandata
Iz punta stane zapovidat malo
Kinje sluša svakemuje draga
Zapovida jidra otvoriti
Za zdravo se naprid uputiti
Ima svakin srca veselega
Priko mora partit cervenega
Naprid Šajda leti kako ptica
Put bilega od adema mista
Svesmo lipa vrimena imali
Do adema dok smo arivali
Itu kad smo zdravo arivali
Ankoru smo podase surgali
Tu kapitan pusti nasje vanka
Da idemo bila vidit grada
Tusu judi crnji od karbuna
Nemorešjih nigledat od ruga
Atu lipa nebijaše grada
Nismo stali neg četri dana
Aotolek partili smotada
Priko jednog velog oceana
Put bubanja grada velikoga
A nevoje zaboga miloga
Svej idemo kraja nevidimo
Nego more nakomu jidrimo
Svak bi žudi digod vidit kraja
Kako daće poletit put raja
Tu se sveci spominju od raja
Dabi dali dase vidi kraja
Tu spominju Boga velikoga
Rad nesrićna mora dubokoga
Sempre more skače po kuverti
Jer se nesmi ni jesti nispavat
Nego sempre jidra siguravat
Tu nevoje dosta smo imali
Dok smo sami sebe proklinjali
Proklinjali i oca i majku
Ionega kije zgradi sajdu
Pomozinas gospe Prigizdava
I šajdunam dovedi do kraja
Dosta doba tako smo jidrili
Dad nazdravju kraj smo opazili
Eto sriće ilipega dara
Ispod bila osvanemo grada
Lipa grada ilipe livade
Kud vidimo jude indiane
Tu smo stali četrnajestdanah
I jubili dosta divojakah
Tad partimo ispod bila mista
To je naša velika nesrića
Dinam vaja more navigavat
I svegento jidra bracijavat
Tad smo lipa brimena imali
Dokolumba dok smo arivali
Eto radost ivelike sriće
Dokolumba dojidrili mista
Tu ulipin porat smo surgali
Provizjuni dok smo ukrcali
Tad smo gradu pozdrav učinili
I Šajdonse naprid uputili
Jidri Šajda sviti blagoslovi
Stobon idu mladi vitezovi
Šajdo kito visokoga bora
Znadeš pute od svakega mora
Veletisi mora prijidrila
I od njega nevoje vidila
Aod silna velikoga vitra
Veće putih slomiš barkariza
Fala tebi moj velikin bože
Kad nam vaja podnosit nevoje
Eto naša velika nesrića
Dan je brzo prisvitla božića
A Žalnamje mila majko naša
A di sada nevidimo kraja
Dan činimo božića svetoga
Nasrid sinja mora dubokoga
Tu nikakove nečinimo fešte
Neg povazdan kuverta se pere
E to nigdi kraja nevidimo
Nego šajdon sve naprid jidrimo
Tadada lipin vitronsmo jidrili
Jutro jedno kraj smo opazili
Tad komandat isaje senjale
Da uriku ulisti neznade
Učinili tusmo bracijadu
Odma dojde plota na Šajdu
Ki nas vodi dopod bila grada
Poimenu kalikuta Zvana
Pod grad bilin kad smo arivali
Baš prid kraj smo samin akostali
Svak se čudi kije tu dohodi
Na stitine gleddati brodovih
Tu smo dosta izhodili vanka
I gledali svakoga tejatra
Tusmo stali danah četrnajest
Baš lipote sprovodili svake
Kad je bila ura za parćivat
Tad lipin grad stane salutirat
Kad smo od bove odrišili cimu
Tad nam lipa udara mužika
Neka čuju judi indijani
Kako godu mladi austriaki
Tada ura već deseta bude
Kad partimo ispod kalikute
Od kalkute dignemose grada
Singa portu zaidrila Šajda
Odili smo vazda naidrama
kako kaleb nabilim krilima
petnajest dan pomoru smo stali
baš vrimenom lipin putovali
malo jesmo jidra bracijali
pogabijan još manje skakali
petin misec od vejače biše
kad se sajda portu približiše
popodnevu okon treće ure
kad ankorubacimo umore

- - - - - - - - - - -