don. Ante DRAČEVAC
(Lumbarda 22. VIII. 1920. - Dubrovnik 17. XI.1993.)

Dračevac Ante, povijesni pisac ( Lumbarda na Korčuli, 22.VIII.1920 – Dubrovnik, 17.XI.1993.). Nižu gimnaziju pohađao u franjevaca na Badiji 1932-36, višu s maturom također u franjevaca u Dubrovniku 1937.- 1940., a bogoslovni studij u dominikanaca u Dubrovniku 1941./42., Zadru 1943. te ponovno u Dubrovniku, gdje je 1944. zaređen za svećenika.

Bio je župnik u Mandaljeni (1944. – 1947.), Dolima kraj Stona (1947/48) i u Stonu (1948. – 1976.) te dekan Stonskog dekanata (1958. – 1976). Kanonikom Stolnoga kaptola u Dubrovniku imenovan je 1970., a od 1976. kancelar je Biskupskog ordinarijata i dubrovački generalni vikar. Prilozima iz crkvenog života i povijesti te povijesti umjetnosti i arheologije dubrovačke regije surađivao u časopisima i listovima Obavijesti Biskupskog ordinarijata – Dubrovnik (1963., 1980 .– 1981., 1983. – 1985.), Glasnik Srca Isusova (1965.), Dubrovački horizonti (1970. – 1971., 1990.), Dumo i njegov narod (1971 .– 1975., 1978.), Iskra (1973. –1975.), Brat Franjo (1979.), Đakovački vjesnik (1979.), Danče (1984.), Slobodna Dalmacija (1990.) i dr.

DJELA: Neobjavljeni rimski natpisi iz Stona .Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 65- 67 (1963 –65) str.267- 270. –Da li je već u IX. st. postojala crkva Bogorodice u Lužinama kraj Stona? Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 1966, 16, str.165 – 192.- Novi arheološki nalazi kod crkve Gospe od Lužina u Stonu. Ibid.,1970, 18, str.31- 38.- Dva važna arheološka nalaza za povijest Stona. Dubrovački horizonti, 2 (1970)5, str.35- 39.- Pleterna skulptura u Lapidariju u Stonu. Vjesnik za arheologiju dalmatinsku, 75(1981) str.137-155. –Braća Reda Male braće – Dubrovački nadbiskupi. Samostan Male braće u Dubrovniku (zbornik). Zagreb 1985,73- 83. – Spomen crkve sv. Marije Mandaljene u Župi dubrovačkoj god.1285. Zbornik Župe dubrovačke. Župa dubrovačka 1985, 7- 16. – Ponovno osnivanje Katoličke biskupije u Stonu. Zbornik radova u čast 650.obljetnice planske izgradnje Stona i Malog Stona. Ston 1987, 77- 90. – Srednjovjekovna Stonsko - zahumska biskupija. Tisuću godina Trebinjske biskupije (zbornik). Sarajevo 1988,83- 90. – Dubrovačka katedrala. Zagreb 1988. – Štovanje Sv. Vlaha u Dubrovniku. Dubrovački horizonti, 22 (1990) 30, str. 114- 127.

LITERATURA: J. Lučić: Ante Dračevac, Dubrovačka katedrala. Dubrovački horizonti, 21(1989)29, str.197.