The island of KORCULA - Welcome!

Korcula.NET > Places on the island - Zrnovo - Kumpanija u Žrnovu - Kraljeva svita

Kraljeva svita

Suci su sudili sve nastale svađe u skupu i donosili bi osude kojima su se morali svi u skupu prilagodit. Po debelini sudaca bimo znali kako su se zvali (tani i debeli sudac).

Likari su vršili svo ličenje u skupu, a spićijar jin je pripravlja likove i pomaga pri operacijama. A likovi su najviše bili vino ili hladna voda oli luk. Ako bi se bi kojin u skupu razboli, a to je najviše slidilo priko jela, za to bi vajalo zasmetat likare, pa bi likar bi stavi jelo pa iša kod njega i bi bi ga naša zdrava, pa bi bi naredi da ga se polije studenon vodom i bi bi skoči. To su činili sve za šalu i za smih.

Marin Curac Raskic

Branitej kraja je ima nikoliko svojih soldatih blizu kraja. Po današnjem on bi bi glavni general.

Avokati su prilikom osudah branili one koji su bili okrivljeni.

Kapitan je bi glava od bala, hoću reći moštre. On ih je ima 15 koji su izvodili tu vitešku igru.

Kapo gvardije je čuva mače. On bi bi naredi vojnicima koji će čuvati po po ure, po jednu uru oružje kumpanije, koji su bili mačevi i sablje (više od stotinu). Koji bi igrali moštru oni su imali mače, a ostali, osim sudaca, likara i advokata, imali bi sabje.

Sekratar krajev je bi, kako bi smo rekli, sluga krajev. Kako smo prin rekli, kraj je ima šćap, recimo žezlo, kojega je on uvik drža u ruci. Samo ne kad bi bila večera, ili obid. Njegov šćap bi bi na određenom mistu kojeg je čuva soldat. A kad bi god kraj bi iša balat njegov sekretat bi bi od njega vaze šćap i u svakoj prigodi bi bi mora, dok kraj igra, krajevin šćapon sekretar poigravat, kako i kraj igra.

Kanavir je nosi vino na stol i kod bala koji su se držali više puti. I odgovara za skupjeno vino. U njega su kjuči od konobe.

Profos je čuva i nadzira one koji bi bili osudjeni na zatvor.

Sluga svega skupa , ko mu god što je god potriba naredi ono je mora izvršavat. Ma ni se smilo ništa zapovidit šta je bilo nepristojno. Kroz čitavo doba kumpanije sve se odvijalo u šali i pravom drugarstvu.

Barbir , a to znate i sami, ako je triba nikoga ostrić ili obričit.

Franic Silo, Ive Tonin i Nikica Tare

Tamburlo je udara u tambrlin, kad se išlo u crikvu ili bilo di, udara je pod korak. A ka bi se imalo sić vola on je mora otić okolo sela prin dneva tri puta i tambrlinat.

Alfir , to je oni koji je nosi bandiru prid skupon.

Kapural bi stavlja red kad se išlo u crikvu ili na bale. To bi se lipo hodilo u dva reda i bi je obučen u marinerskoj robi.

Glumac je bi dužan uvik kad su bali i ka kumpanija gre u crikvu doć svirit. Spominjemo se da su neki put bile duge poklade i bilo bi glumcu u mišnjice teško izdurat svirat. Onda bi se našlo, prin nego što su bile armonike, i drugoga glumca s mišnjicama, koji bi pomaga prvemu glumcu kadgod po potribi udarat.

Izvor: Narodni običaji korčulanskih kumpanija - Dr. Ivan Ivančan